Neu­bi­berg: Wegen Flücht­lin­gen: VHS-Leh­rer bie­tet

Neu­bi­berg: Wegen Flücht­lin­gen: VHS-Leh­rer bie­tet Anti-Mes­ser­ste­cher-Kurs für Kin­der an | Neu­bi­berg Quelle: Neubiberg: Wegen Flüchtlingen: VHS-Lehrer bietet Anti-Messerstecher-Kurs für Kinder an | Neubiberg